Regulamin

Regulamin Wypożyczalni Sprzętu GoodEvent

1. Sprzęt mogą wypożyczać osoby pełnoletnie, firmy na podstawie umowy wypożyczenia, w dn. wynajmu osoba wynajmująca winna mieć przy sobie do wglądu dwa dokumenty tożsamości.

2. Dokumentem potwierdzający wynajem jest sporządzona w dwóch egzemplarzach umowa wynajmu, podpisana przez obie strony.

3. Wydanie oraz zwrot sprzętu następuje z siedziby firmy osobiście przez wynajmującego.

4.  Najmniejsza jednostką rozliczeniową za wynajem sprzętu jest jedna Doba, ceny za wynajem dotyczą wynajmu na okres jednej doby. W przypadku gdy dzień zwrotu wypada w niedzielę lub święto nie jest pobierania opłata za ten dzień.  W przypadku wynajmy na dłuższy okres powyżej 2 dni cena jest ustalana indywidualnie, zazwyczaj jest to 50% ceny wyjściowej.

3. Płatności związane z wynajmem sprzętu regulowane są w momencie  wydawania sprzętu lub wcześniej poprzez przelew na rachunek firmy.

4. Każdorazowo w dniu wypożyczenia oraz w dniu zwrotu sprzętu wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia sprzętu w obecności pracownika firmy GoodEvent.

5. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu powstałe podczas trwania wynajmu odpowiedzialny jest wypożyczający i to na jego koszt będzie naprawa sprzętu.

6. Na terenie Warszawy możliwy jest dowóz sprzętu przez naszą firmę.

7. Osoba wynajmująca zobowiązana jest do zapoznania i do zaakceptowania wyżej wymienionego regulaminu.